กก Parts for Sv(12v,24HP)engine

Go back      

Cable
S/N Description
1 Plastic muff
2 Yellow wire
3 Wire joint
4 Green wire
5 Red wire
6 Wire joint
7 Cable sleeve
8 Red wire
9 Wire joint
1-9 Lighting, horn, groundconnect, side-car tailight cable
10 Ployvinylchloride yellow joint
11 Ployvinylchloride blue joint
9-11 Big lamp inter wire
12 Clear polyvinychloride muff
13 Blue wire
14 Right throw-over light green wire
15 Left throw-over wire
16 Main car taillight green wire
17 Red wire
18 Red wire
19 Yellow wire
20 Green wire
21 Yellow wire
22 Wire joint
23 Wire joint
24 Plastic muff
25 Blue wire
12-25 Producer, adjustor, battery, left-right throw over light, main car taillight cable
26 Ring clamp pipe
27 Green wire
28 Rubber bush
29 Light Polyvinglchloride
30  
31 Green wire
32 Blue wire
33 Light polyvinychloride
34 Ring clamp pipe
26-24 Side car taillight brake light wire
35 Cable sleeve
36 Black wire
37 Polyvinlchloride
38 Joint
35-38 Battery ground connection line
39 Red wire
40 Blue wire
41 Blue wire
42 White wire
43 Gray wire
44 Green wire
45 Orange wire
46 Yellow wire
47 Plastic pipe
48 Blue wire
49 Wire joint
50 Plastic muff
51 Red wire
39-51 Big lamp throw-over light taillight born cable
52 Soft clip
 
Go back           

Copyright 2003-2008 ,All Rights Reserved.
Design by: Shanghai zexi information technology Co.,Ltd.
ICP 07004170